o firmiekontaktregulaminwysykapromocjedojazdlinki

Kategorie

Producenci

eBiuletyn-Newsletter


Regulamin Sklepu Internetowego robaczekzoo.pl

Obowiązuje dla umów sprzedaży zwartych po 25 grudnia 2014

 

I. Definicje:

 1.Regulamin - niniejszy regulamin,   o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2.Sprzedawca - Jacek Robak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Robaczek Jacek Robak z siedzibą w Pabianicach, ul. Narcyza Gryzla 2, 95-200 Pabianice,  REGON: 473201976, NIP: 731-179-83-57, NIP UE: PL7311798357 wpisaną do CEIDG, zwana dalej „Sprzedawcą”, „Sklepem”, „Sklepem internetowym www.robaczekzoo.pl " lub „Administratorem”.

 3.Klient -  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.robaczekzoo, zwana dalej „Klientem”, Kupującym” bądź „Zamawiającym”

 4.Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego www.robaczekzoo.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym www.robaczekzoo.pl

 5.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego www. robaczekzoo.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów w Sklepie internetowym www.robaczekzoo.pl

 6.Przedmiot  transakcji -  Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie, bądź drogą mailową.

 7.Towar  każdy przedmiot, produkt sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

 8.Użytkownik każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

 9.Zamówienie  oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.robaczekzoo.pl

 10.Strona-   każda ze stron umowy, czyli Sprzedawca i Klient

11.Strona Sklepu –każda strona bądź podstrona  www, znajdująca się pod adresem sklepu internetowego www.robaczekzoo.pl

12.Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość ( w tym drogą telefoniczną)

13.Rejestracja -  jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, oznaczonego loginem i hasłem, dokonana, za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej sklepu

14.Konto-  osobisty panel administracyjny użytkownika, utworzony w procesie rejestracji, dostępny po zalogowaniu w sklepie internetowym,  służący składaniu zamówienia oraz zawieraniu umowy sprzedaży

15.Trwały nośnik- materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób uniemożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

II. Informacje  ogólne:

 1.Właścicielem sklepu internetowego www.robaczekzoo.pl jest Jacek Robak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Robaczek Jacek Robak z siedzibą w Pabianicach, ul. Narcyza Gryzla 2, 95-200 Pabianice,  REGON: 473201976, NIP: 731-179-83-57, NIP UE: PL7311798357 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

2.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania , składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem  sklepu internetowego www.robaczekzoo.pl

3.Sklep internetowy www.robaczekzoo.pl  mieści się pod adresem elektronicznym www.robaczekzoo.pl.  Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna artykułów zoologicznych, wędkarskich oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4.Wszelkie pytania, uwagi, bądź sugestie dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego www.robaczekzoo.pl można kierować:

-na adres elektroniczny kontakt@robaczekzoo.pl

-telefonicznie, pod numerem telefonu 601-877-520 (opłata zgodna z taryfą operatora Użytkownika Sklepu, Sklep nie nalicza żadnych dodatkowych płat za możliwość kontaktowania się z nim)

-za pośrednictwem poczty, na adres: PPHU Robaczek Jacek  Robak, ul. Narcyza Gryzla 2, 95-200 Pabianice;

 5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Są to przede wszystkim:

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 ze zm.)

c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz.926 ze zm.)

d) Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.)

e) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.)

f) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.)

g) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta(Dz.U. 2014 poz.827)

6.Sklep dokłada wszelkich starań aby Klienci, korzystając ze stron sklepu internetowego www.robaczekzoo.pl  czuli się bezpiecznie i komfortowo. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć żadnych praw Klienta będącego jednocześnie  Konsumentem  w rozumieniu powyższych przepisów (Ustęp II, pkt. 5. niniejszego regulaminu). W przypadku jakichkolwiek niezgodności niniejszego regulaminu z przepisami, pierwszeństwo zawsze mają przepisy.

III. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1.Korzystanie ze Sklepu  jest możliwe dla Zamawiających dysponujących minimalnym wyposażeniem urządzenia końcowego:

a). zainstalowany system operacyjny umożliwiający przeglądanie sieci Web;
b). łącze internetowe;
c). przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Microsoft IE bądź inna zgodna ze wskazanymi przeglądarkami;
d). zainstalowana wtyczka Adobe FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e). włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
f). aktywne konto e-mail.

IV.   Rejestracja oraz  warunki realizacji zamówień

 1.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się Zamawiającego z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia.

3.Formularz rejestracyjny znajduje się w zakładce Twoje Konto na głównym ekranie Sklepu. Konto  można utworzyć wpisując w nim swoje prawdziwe dane:

a) adres e-mail;

b) imię;

c) nazwisko;

d) indywidualne hasło (hasło jest ciągiem znaków ustalonych indywidualnie przez Klienta. Hasło klienta nie jest znane Sprzedającemu, Sprzedający nigdy nie poprosi o podanie mu hasła, Klient powinien dołożyć wszelkich starań, aby zachować go  tajemnicy i chronić je  przed  niepowołanym dostępem osób trzecich);

e) dokładny adres: ulica, numer domu, miejscowość, kod miejscowości, województwo;

f) numer telefonu;

g) opcjonalnie Zamawiający  może podać nazwę firmy oraz nip w celu wystawienia faktury Vat

h) opcjonalnie Zamawiający może podać datę swoich urodzin

i) opcjonalnie  Zamawiający może wyrazić  zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail biuletynu informacyjnego internetowego sklepu www.robaczekzoo.pl

4.W przypadku, gdy dane Użytkownika podane podczas rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich zaktualizowanie, w celu ułatwienia realizacji kolejnych zamówień.

V. Składanie zamówień:

 1.Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

2.Zamówienia  przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie oraz drogą e-mailową.

3.Zamówienia składane poprzez stronę internetową www.robaczekzoo oraz drogą e-mailową kontakt@robaczekzoo.pl   można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 601-877-520 lub (42)227-51-12 można składać w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, oraz w soboty godz. 10-14

4.W celu złożenia Zamówienia, na stronie internetowej www.robaczekzoo.pl  zamawiający powinien dodać wybrany towar, którzy ma zamiar kupić do wirtualnego koszyka, co nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być  dodawane i usuwane  z koszyka.

5.Wirtualny koszyk umożliwia klientowi przeliczanie wartości zamówienia.

6.Warunkiem realizacji Zamówienia  jest wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielania zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7.Kupujący może korzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Zamawiający powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych indywidualnie przez Klienta. Hasło klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed  niepowołanym dostępem osób trzecich.

8.W celu sfinalizowania zamówienia Klient powinien następnie wybrać sposób dostawy  i metodę płatności oraz postępować z kolejnymi wskazówkami.

9.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Zamawiający prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz formularz rejestracyjny, w tym dokładnie wypełni  dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, oraz adres e- mail)

10.Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Następnie  Sprzedający sprawdza dostępność towaru na magazynie swoim lub na magazynie dostawcy i przesyła klientowi informację na podany  adres e-mail bądź informuje telefonicznie o dalszej realizacji  zamówienia.

11.Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty  na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia przypadku płatności „za pobraniem”.

12.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, wybór innego towaru o podobnych właściwościach, anulowanie całości zamówienia)

13.Jeżeli  towar jest niedostępny na magazynie Sklepu  lub na magazynie dostawcy a przez to  Sprzedawca nie może zrealizować złożonego przez Klienta zamówienia, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli taka została uiszczona. Jeżeli klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe, liczone od daty dokonania przedpłaty.

14.W wypadku, gdy dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Zamawiającym, w celu uzupełnienia informacji. Jeśli kontakt z Zamawiającym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

VI. Płatności:

 1.Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu, są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.Na każdy towar wystawiany jest paragon lub opcjonalnie na życzenie klienta faktura VAT

3.Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę towaru, podane są oddzielnie na stronie głównej sklepu w zakładce „wysyłka” i zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz od wagi ilości zamawianych produktów.

4.Klient dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia;

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen kosztów dostawy, zwłaszcza w przypadku zmian cenników świadczonych przez firmy kurierskie i Pocztę Polską. Postanowienie to nie dotyczy zamówień , które są już w realizacji.

6.Sklep oferuje klientowi następujące formy płatności:

a). gotówką przy odbiorze kurierowi;

b). przedpłata przelewem na konto bankowe, na rachunek bankowy Sprzedawcy:

PPHU Robaczek Jacek  Robak

Ul. Narcyza Gryzla 2,  95-200 Pabianice

ING BANK ŚLĄSKI : 23 1050 1461 1000 0023 0334 0075

 W przypadku wyboru formy płatności: (przedpłata) przelewem na konto bankowe, płatność powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

c.)gotówką lub za pomocą karty płatniczej w siedzibie firmy.

VII. Dostawa towaru:

 1.Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich. Możliwy jest również odbiór osobisty towarów w siedzibie Sprzedającego.

3.Czas realizacji dostawy towaru do Klienta jest różny, ponieważ jest zależny od dostępności towaru na magazynie Sklepu lub na magazynie dostawcy (hurtowni, producenta). Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta e-mailowo bądź telefonicznie o spodziewanym czasie realizacji zamówienia. Jeżeli strony nie postanowią inaczej Sklep zobowiązuje się jak najszybciej, nie później jednak niż w ciągu 30 dni na dostarczenie zamówionego towaru klientowi.

4.Jeżeli Sklep  nie może dostarczyć zamówionego towaru, ponieważ jest on niedostępny na magazynie Sklepu lub na magazynie dostawcy (hurtownia, producent), sprzedawca postępuje zgodnie z ustępem V. „Składanie  Zamówień” pkt. 13 niniejszego regulaminu.

5.Po dostarczeniu przesyłki zaleca się aby Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego w miarę możliwości sprawdził stan przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w trakcie transportu spisał protokół szkody i niezwłocznie skontaktował się ze sprzedawcą telefonicznie: 601-877-520, bądź na adres e-mail: kontakt@robaczekzoo.pl

6.Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 601-877-520, bądź na adres e-mail: kontakt@robaczekzoo.pl

VIII. Odstąpienie od umowy (ZWROTY)

 1.Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta art.27, Klient, będący konsumentem , może bez podania przyczyny zrezygnować (na drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w Sklepie, w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r, oświadczenie można pobrać tutaj, jest również dołączane do każdego dowodu sprzedaży. Oświadczenie można złożyć listownie, na adres PPHU Robaczek Jacek Robak, ul. Narcyza Gryzla 2, 95-200 Pabianice, lub na adres e-mailowy: kontakt@robaczekzoo.pl;

2.W przypadku odstąpienia od umowy , umowę uważa się za nie zawartą, zarówno Sprzedawca jak i Kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

3.Zaleca się aby  do zwracanego towaru dołączyć dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT), co przyspieszy i usprawni procedurę zwrotu.

4.W przypadku odstąpienia od umowy koszt oraz odpowiedzialność za dostarczenie zwracanego towaru ponosi Klient.

5.W przypadku odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać w terminie 14 dni, licząc od momentu przyjęcia przez Sklep oświadczenia Zwrotu towaru.

6.Zwracany towar powinien być odesłany w pełni kompletny, nieuszkodzony, oraz nie nosić śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystaniu, niż do celów jego sprawdzenia, przymierzenia.

7.Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z tego Towaru w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu.

8.W ciągu 7 roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta, z zastrzeżeniem, że:

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 7 tego Ustępu.

 9.Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych, oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu  przez Konsumenta  ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą, np. oficerki szyte na miarę, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, lub którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

IX. Niezgodność towaru z umową, rękojmia (REKLAMACJE)

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie rzeczy bez wad.

2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie objęte są 24-miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową(wady fizyczne lub prawne) zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.).

W przypadku zamówienia dokonanego przez Przedsiębiorcę towary są objęte 12-miesięczną rękojmią.

Wada fizyczna występuje w szczególności jeżeli dany Towar:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

Wada prawna występuje, jeżeli Towar sprzedany stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Sklep opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że Sklep zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru. W razie indywidualnego uzgodnienia właściwości Towaru Sklep odpowiada jedynie za wady ukryte sprzedanego Towaru, tj. takie których nie można było zauważyć pomimo dołożenia należytej staranności.
5. Reklamacje oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem:

 * poczty elektronicznej na adres: kontakt@robaczekzoo.pl

 * pisemnie na adres: PPHU Robaczek Jacek Robak, ul. Narcyza Gryzla 2,

    95-200 Pabianice;

Zgłaszając reklamację Sklep prosi o kontakt telefoniczny, pod numerem telefonu 601-877-520, dokładne wypełnienie formularza reklamacyjnego, do pobrania tutaj (w tym podania danych kontaktowych, dokładnego opisania przyczyny reklamacji, żądań wobec Sprzedawcy), oraz o dołączenie kserokopii dokumentu sprzedaży i przesłanie na jeden z powyższych adresów. Podczas rozmowy telefonicznej Strony ustalą czy konieczne będzie odesłanie Towaru, czy wystarczy na przykład przesłanie zdjęć obrazujących daną wadę.
6. W przypadku ujawnienia wad Konsument może żądać:

a).doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę (usuniecie wady)

b).wymianę na nowy towar wolny od wad

c). obniżenia ceny zakupionego wadliwego Towaru,

d). odstąpienia od Umowy

7. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli Wada jest nieistotna. Strony niezwłocznie uzgadniają rodzaj i zakres uprawnienia przysługującego Konsumentowi przed jego wykonaniem przez Sklep.
8. Konsument traci uprawnienia reklamacyjne jeżeli po upływie 1 roku od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji oraz żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

 X.Gwarancje

 1.Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora Sklep wysyła wraz z towarem dokument gwarancyjny, w którym każdorazowo określone są warunki gwarancji i czas jej trwania. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu.

2.Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi zgodnie z ustępem IX. „Niezgodność towaru z umową, rękojmia” niniejszego regulaminu.

3.Korzystanie przez Klienta z uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z umową nie wyklucza korzystania z uprawnień wynikających z gwarancji producenta bądź dystrybutora.

 XI. Umowa o świadczenie usług bezpłatnych

 1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta, drogą elektroniczną usługi niepłatne:

a) Założenie i prowadzenie konta;

b) Wysyłanie za pośrednictwem poczty e-mail biuletynu informacyjnego;

 2.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana jest na czas nieokreślony.

3.Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

4.Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@robaczekzoo.pl lub też pisemnie na adres Sklepu: PPHU Robaczek Jacek Robak, ul. Narcyza Gryzla 2, 95-200 Pabianice.

5.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej oraz w formie listownej i przesłana na adres  Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

XII.  Polityka prywatności oraz Ochrona danych osobowych

 1.Administratorem bazy danych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego robaczekzoo.pl  jest firma PPHU Robaczek Jacek Robak z siedzibą : ul. Narcyza Gryzla 2, 95-200 Pabianice.

2.Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz żądania ich usunięcia.  Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań, w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo  do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron Internetowych Sklepu i nie zawierają żadnych danych osobowych klientów.

5.Sprzedawca stosuje mechanizm plików „Cookies”, które podczas korzystania przez Klienta ze stron Internetowych Sklepu zapisywane są przez Serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

6.Stosowanie plików „Cookies” ma na celu poprawne działania Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym klienta, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji klientów.

7.Sprzedawca stosuje mechanizm plików „Cookies” w celu:

a) zapamiętywania informacji o urządzeniach końcowych klienta

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty

c) statystycznym

 8.Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików „Cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie „Cookies” może  spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron internetowych sklepu www.robaczekzoo.pl.

XIII.  Postanowienia końcowe

 1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Internetowej Sklepu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego www.robaczekzoo.pl

2.Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron niniejszego Sklepu.

3.Regulamin może ulec zmianie, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie wprowadzanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie, może usunąć swoje konto.

4.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, Sklep będzie dążył do rozwiązania sprawy polubownie. Klient ma możliwość korzystania z wielu możliwości polubownego załatwiania sprawy, są to między innymi: - mediacja, zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego," - bezpłatna infolinia konsumencka od Federacji Konsumenckiej 800 007 707

5.Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest Prawo Polskie. Jeżeli Strony nie będę potrafiły rozwiązać sporów polubownie, spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.)

6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku, jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.       

 

 Regulamin  Sklepu Internetowego robaczekzoo.pl

 Obowiązywał dla umów sprzedaży zwartych przed 25 grudnia 2014

 

I. Definicje:

 1.Regulamin  niniejszy regulamin,   o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.Sprzedawca - Jacek Robak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Robaczek Jacek Robak z siedzibą w Pabianicach, ul. Narcyza Gryzla 2, 95-200 Pabianice,  REGON: 473201976, NIP: 731-179-83-57, NIP UE: PL 7311798357 wpisaną do CEIDG, zwana dalej „Sprzedawcą”, „Sklepem”, „Sklepem internetowym www.robaczekzoo.pl ”  lub „Administratorem”.

3.Klient –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.robaczekzoo.pl zwana dalej „Klientem”, Kupującym” bądź „Zamawiającym”

5.Przedmiot  transakcji -  Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie, bądź drogą mailową.

6.Towar każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

7.Użytkownik  każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

8.Zamówienie oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.robaczekzoo.pl

9.Strona-   każda ze stron umowy, czyli Sprzedawca i Klient

10.Strona Sklepu –każda strona bądź podstrona  www, znajdująca się pod adresem sklepu internetowego www.robaczekzoo.pl

11. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość ( w tym drogą telefoniczną)

12.Rejestracja  jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez klienta konta, oznaczonego loginem i hasłem, dokonana, za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej sklepu

13.Konto-  osobisty panel administracyjny użytkownika, utworzony w procesie rejestracji, dostępny po zalogowaniu w sklepie internetowym,  służący składaniu zamówienia oraz zawieraniu umowy sprzedaży

 

II. Informacje  ogólne:

1.Właścicielem sklepu internetowego www.robaczekzoo.pl jest Jacek Robak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Robaczek Jacek Robak z siedzibą w Pabianicach, ul. Narcyza Gryzla 2, 95-200 Pabianice,  REGON: 473201976, NIP: 731-179-83-57, NIP UE: PL7311798357 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

2.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania , składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem  sklepu internetowego www.robaczekzoo.pl

3.Sklep internetowy www.robaczekzoo.pl  mieści się pod adresem elektronicznym www.robaczekzoo.pl.  Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna artykułów zoologicznych, wędkarskich oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4.Wszelkie pytania, uwagi, bądź sugestie dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego www.robaczekzoo.pl można kierować:

-na adres elektroniczny kontakt@robaczekzoo.pl;

-telefonicznie, pod numerem telefonu 601-877-520;

-za  pośrednictwem poczty, na adres: PPHU Robaczek Jacek Robak, ul. Narcyza Gryzla 2, 95-200 Pabianice;

5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Są to przede wszystkim:

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 ze zm.)

c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz.926 ze zm.)

d) Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 ze zm.)

e) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.)

f) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.)

6.Sklep dokłada wszelkich starań aby klienci, korzystając ze stron sklepu internetowego  www.robaczekzoo.pl  czuli się bezpiecznie i komfortowo. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć żadnych praw klienta będącego jednocześnie  konsumentem  w rozumieniu powyższych przepisów (Ustęp II, pkt. 5. niniejszego regulaminu). W przypadku jakichkolwiek niezgodności niniejszego regulaminu z przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

 

III. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1.Korzystanie ze sklepu internetowego  www.robaczekzoo.pl  jest możliwe dla Zamawiających dysponujących minimalnym wyposażeniem urządzenia końcowego:

a). zainstalowany system operacyjny umożliwiający przeglądanie sieci Web;
b). łącze internetowe;
c). przeglądarka internetowa Mozilla Firefox lub Microsoft IE bądź inna zgodna ze wskazanymi przeglądarkami;
d). zainstalowana wtyczka Adobe FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e). włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
f). aktywne konto e-mail. 

 

IV.   Rejestracja oraz  warunki realizacji zamówień

1.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym www.robaczekzoo.pl jest zapoznanie się Zamawiającego z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego oraz formularza zamówienia.

3.Formularz rejestracyjny znajduje się w zakładce Twoje Konto na głównym ekranie Sklepu internetowego www.robaczekzoo.pl. Konto  można utworzyć wpisując w nim swoje prawdziwe dane:

a) adres e-mail;

b) imię;

c) nazwisko;

d) indywidualne hasło (hasło jest ciągiem znaków ustalonych indywidualnie przez Klienta. Hasło klienta nie jest znane Sprzedającemu, Sprzedający nigdy nie poprosi o podanie mu hasła, Klient powinien dołożyć wszelkich starań, aby zachować go  tajemnicy i chronić je  przed  niepowołanym dostępem osób trzecich);  

e) dokładny adres: ulica, numer domu, miejscowość, kod miejscowości, województwo;

 f) numer telefonu;

 4.Opcjonalnie Zamawiający  może podać nazwę firmy oraz nip w celu wystawienia faktury Vat

5.Opcjonalnie Zamawiający może podać datę swoich urodzin

6.Opcjonalnie  Zamawiający może wyrazić  zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail biuletynu informacyjnego internetowego sklepu www.robaczekzoo.pl

7.W przypadku, gdy dane Użytkownika podane podczas rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich zaktualizowanie, w celu ułatwienia realizacji kolejnych zamówień.

 

 V. Składanie zamówień:

1.Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

2.Zamówienia  przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie oraz drogą e-mailową.

3.Zamówienia składane poprzez stronę internetową www.robaczekzoo.pl oraz drogą e-mailową kontakt@robaczekzoo.pl   można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 601-877-520  można składać w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, oraz w sobotę godz. 10-14

4.W celu złożenia Zamówienia, na stronie internetowej www.robaczekzoo.pl  zamawiający powinien dodać wybrany towar, którzy ma zamiar kupić do wirtualnego koszyka, co nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być  dodawane i usuwane  z koszyka.

5.Wirtualny koszyk umożliwia klientowi przeliczanie wartości zamówienia.

6.Warunkiem realizacji Zamówienia  jest wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego www.robaczekzoo.pl, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielania zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7.Kupujący może korzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Zamawiający powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych indywidualnie przez Klienta. Hasło klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed  niepowołanym dostępem osób trzecich.  

8.W celu sfinalizowania zamówienia Klient powinien następnie wybrać sposób dostawy  i metodę płatności oraz postępować z kolejnymi wskazówkami.

9.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Zamawiający prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz formularz rejestracyjny, w tym dokładnie wypełni  dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, oraz adres e- mail)

10.Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Następnie  Sprzedający sprawdza dostępność towaru na magazynie swoim lub na magazynie dostawcy i w przypadku  pozytywnej weryfikacji, przesyła klientowi informację na podany  adres e-mail bądź informuje telefonicznie o dalszej realizacji  zamówienia.

11.Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty  na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia przypadku płatności „za pobraniem”.

12.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, wybór innego towaru o podobnych właściwościach, anulowanie całości zamówienia)

13.Jeżeli  towar jest niedostępny na magazynie Sklepu  lub na magazynie dostawcy a przez to  sprzedawca nie może zrealizować złożonego przez Klienta zamówienia, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli taka została uiszczona. Jeżeli klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe, liczone od daty dokonania przedpłaty. 

14.W wypadku, gdy dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Zamawiającym, w celu uzupełnienia informacji. Jeśli kontakt z Zamawiającym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

 

 VI. Płatności:

1.Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego www.robaczekzoo.pl są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.Na każdy towar wystawiany jest paragon lub opcjonalnie faktura VAT

3.Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę towaru, podane są oddzielnie i zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4.Sklep oferuje klientowi następujące formy płatności:

a) płatność gotówką przy odbiorze;

b) przedpłata na konto bankowe, gdzie przelew bankowy powinien zostać dokonany na rachunek bankowy Sprzedawcy:

PPHU Robaczek Jacek Robak

Ul. Narcyza Gryzla2,  95-200 Pabianice

ING BANK ŚLĄSKI 23 1050 1461 1000 0023 0334 0075

 7.Klient dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy       obowiązujących w chwili złożenia zamówienia;

8.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen kosztów dostawy, zwłaszcza w przypadku zmian cenników świadczonych przez firmy kurierskie i Pocztę Polską. Postanowienie to nie dotyczy zamówień , które są już w realizacji.

 

VII. Dostawa towaru:

1.Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwy jest  odbiór  osobisty towarów w siedzibie Sprzedającego.

3.Czas realizacji dostawy towaru do Klienta jest różny, ponieważ jest zależny od dostępności towaru na magazynie Sklepu lub na magazynie dostawcy (hurtowni, producenta). Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta o spodziewanym czasie realizacji zamówienia.

4.Jeżeli Sklep  nie może dostarczyć zamówionego towaru, ponieważ jest on niedostępny na magazynie Sklepu lub na magazynie dostawcy (hurtownia, producent), sprzedawca postępuje zgodnie z ustępem V. „Składanie  Zamówień” pkt. 13 niniejszego regulaminu.

5.Po dostarczeniu przesyłki zaleca się aby Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22.1Kodeksu Cywilnego w miarę możliwości sprawdził stan przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w trakcie transportu spisał protokół szkody i niezwłocznie skontaktował się ze sprzedawcą telefonicznie: 601-877-520, bądź na adres e-mail: kontakt@robaczekzoo.pl

6.Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 601-877-520, bądź na adres e-mail: kontakt@robaczekzoo.pl

 

 VIII. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012.1225 z późn. zm.) Klient, będący konsumentem , może bez podania przyczyny zrezygnować (na drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie internetowym www.robaczekzoo.pl, w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.

1.W przypadku odstąpienia od umowy , na zasadach określonych w ustępie VIII, pkt.1., zarówno sprzedawca jak i kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

2.Zaleca się aby klient  do zwracanego towaru dołączył dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT), co przyspieszy i usprawni procedurę zwrotu.

3.Zwracany towar powinien być odesłany w pełni kompletny, nieuszkodzony, oraz nie nosić śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystaniu  niż tylko do celów jego sprawdzenia (przymierzenia).

4.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, w terminie 14 dni.

5.Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

6.W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w pkt. 4 niniejszego ustępu wymagania, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

7.Zgodnie z Ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych, oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu  przez Konsumenta  ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

IX. Reklamacje

1.Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta/importera lub sprzedawcę. Treść oraz warunki gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym, dołączonym do zakupionego Towaru .

2. Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyklucza skorzystania przez klienta z uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z umową.

3.Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego konsumentem  w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

4.Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i poinformuje go o dalszym postępowaniu.

5.W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, o ile jest to możliwe, klient proszony jest  o dostarczenie dokładnego opisu towaru niezgodnego  z umową, wraz ze zdjęciami oraz dołączenie dowodu zakupu, lub odesłanie reklamowanego towaru na podany adres Sklepu. Sprzedawca zwraca klientowi udokumentowane koszty wysyłki.

6.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

 

X. Umowa o świadczenie usług bezpłatnych       

1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta, drogą elektroniczną usługi niepłatne:

a)Założenie i prowadzenie konta;

b)Wysyłanie za pośrednictwem poczty e-mail biuletynu informacyjnego;   

2.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana jest na czas nieokreślony.

3.Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej

4.Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres www.robaczekzoo.pl  lub też pisemnie na adres Sklepu: PPHU Robaczek Jacek Robak, ul. Narcyza Gryzla 2, 95-200 Pabianice.

5.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej oraz w formie listownej i przesłana na adres  Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

 XI.  Polityka prywatności oraz Ochrona danych osobowych

1.Administratorem bazy danych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego WWW.robaczekzoo.pl  jest firma PPHU Robaczek Jacek Robak z siedzibą : ul. Narcyza Gryzla 2, 95-200 Pabianice.

2.Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz żądania ich usunięcia.  Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań, w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo  do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych klientów.

5.Sprzedawca stosuje mechanizm plików „Cookies”, które podczas korzystania przez Klienta ze stron Internetowych Sklepu zapisywane są przez Serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

6.Stosowanie plików „Cookies” ma na celu poprawne działania Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym klienta, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji klientów.

7.Sprzedawca stosuje mechanizm plików „Cookies” w celu:

c) Zapamiętywania informacji o urządzeniach końcowych klienta

d) Weryfikacji i rozwoju swojej oferty

e) Statystycznym

8.Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików „Cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca informuje, że wyłączenie „Cookies” może  spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron internetowych sklepu www.robaczekzoo.pl 

9.Czym są pliki cookies?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. 

 

10.Jakiego rodzaju plików "cookies" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy? 

 

a) Sesyjne pliki cookies 
Pliki cookies pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. 

b).Pliki cookies służące do analiz 
Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu. 

c).Pliki cookies używane do targetowania 
Pliki cookies zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. 

 

XII.  Postanowienia końcowe

1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Internetowej Sklepu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego www.robaczekzoo.pl

2.Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron niniejszego Sklepu.

3.Regulamin może ulec zmianie, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie wprowadzanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie, może usunąć swoje konto.

4.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest Prawo Polskie. Jeżeli Strony nie będę potrafiły rozwiązać sporów polubownie, spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.)

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 lutego 2014 roku.

 

 

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Promocje

Aktualnie brak promocji